Szkoła Nr 1 w Szczyrku

szkola_bez_przemocySzkoła to wspólnota nas wszystkich, oparta o jasny i przejrzysty system norm.

sieciakiEdukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

http://static.wolnelektury.pl/img/logo-bez.pngSzkolna Biblioteka Internetowa z lekturami to projekt realizowany przez fundację Nowoczesna Polska.

logo1

W 2014 roku zdobyliśmy tytuł "SZKOŁA W RUCHU" a akcji organizowanej przez MEN. Szczegóły w menu SPORT SZKOLNY.

Szkoła Nr 1 w Szczyrku

Koncert świąteczny

Drukuj

Dziękujemy pięknie wszystkim za udział w śpiewaniu kolęd i pastorałek oraz piosenek świątecznych.
W tym roku po raz pierwszy zaśpiewaliśmy świątecznie po polsku, angielsku i niemiecku :)

Brawo dla wykonawców!

nativity-icon11_thumb2

A z okazji zbiżających się

świąt Bożego Narodzenia

życzymy:

Coby sie wom dazylo, mnozylo kazde stworzynie!
Coby sie wom darzyły kury cubate, gęsi siodłate.
Cobyście mieli telo wołków kielo w dachu kołków.

Telo cielicek kielo w lesie jedlicek.
Telo owiecek kielo mak mo ziorecek.
Telo krów kielo w sąsieku plów.

Coby sie wom darzyły konie z biołymi nogami
Cobyście orali śtyroma pługami
Jak nie śtyroma – to trzoma
Jak nie trzoma – to dwoma
Jak nie dwoma – to jednym
Ale co godnym!

Sięgnijcie do pieca – wyjmijcie kołoca
Sięgnijcie do skrzynie – wyjmijcie pół świnie
Sięgnijcie na wyzke – wyjmijcie masła łyzke
Piekliście, kłóliście – kolędnikom daliście

Coby sie wom darzyły dzieci – kielo przy piecu śmieci
W kozdym kątku po dzieciątku, a na pościeli troje
Ino cobyście nie pedzieli, ze to ftore moje!
Na scęście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok!

Coby wom wypod z pieca bok!
Coby wom z pieca wypadła ruła!
Coby wom gaździno zhrubła!
Coby wom nicego nie chybiało
Z roku na rok przybywało

Na scyńście, na zdrowie, na ty boze świenta!
Zeby sie wom chowali chłopcy i dziewcenta!

Zeby sie Wom rodziło, kopiło,

dyślem do stodoły łobróciło.

Zebyście mieli gości,

Tyle, co na gałonzecce łości.

 

Zebyście mieli pełne stodoły, pełne pudła

zeby Wom gospodyni u pieca nie schudła.

Zebyście mieli w kazdym kontku

po dzieciontku

a na piecku troje.

I zebyście nie godali,

ze to kiere moje.

 

Na scyńści, na zdrowie, na tyn Nowy Rok.

Zebyście mieli scynście cały bozy rok.

Zebyście byli zdrowi, weseli,

jako w niebie janieli.

 

TAK TO BOZE DEJ ! HEJ !

Próbny Sprawdzian 6-klasisty

Drukuj

W środę szóstoklasiści piszą sprawdzian wg nowych zasad. W tym roku po raz pierwszy do zestawu egzaminacyjnego wchodzą testy z języka obcego. Rozpoczynamy w środę 17 grudnia o 9.00 na sali gimnastycznej.

----------------------------------------------------------

Informacje CKE

O SPRAWDZIANIE

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
•    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej wharmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu , który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na sprawdzianie

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

•    informatorze o sprawdzianie
•    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych.‎

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).

Wyniki i zaświadczenie

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎
•    wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
•    wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

Czytaj dalej

Zbiórka elektrośmieci

Drukuj

ZSPiG NR 1 w Szczyrku w ramach programu "Moje miasto bez elektrośmieci" organizuje zbiórkę elektrośmieci (ZSEE) czyli zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Miejsce odbioru zużytego sprzętu - ZSPIG NR 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9. Termin 12-18 XII 2014 w godz. 8.00-14.00.

 

Próbny egzamin gimnazjalny

Drukuj

Wczoraj gimnazjaliści skończyli pisać dzisiaj część humanistyczną. O godz. 12.30 zakończył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Jakie były tematy? Uczniowie musieli podać m.in. przykłady osób, które czyniły w swoim życiu dobro. Chodziło zarówno o postaci literackie, jak i te z historii nowożytne.

Dziś kolejny próbny test to część matematyczno-przyrodnicza. Jutro część językowa.

Życzymy powodzenia!

----------------------------------

Arkusze i odpowiedzi - sprawdź!

http://arkusze.gieldagimnazjalna.pl/

Światło Wolności

Drukuj

13 grudnia 2014 roku Samorząd Uczniowski ZSPiG NR 1 pomógł zorganizować w Szczyrku ogólnopolską akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, która odbyła się pod "Pomnikiem "Piety".

Zebrani mieszkańcy Szczyrku, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły o godz. 19.30 zapalili symboliczne "Światło Wolności". Celem akcji jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego – przypominamy o tych, którzy stracili życie, zostali internowani, uwięzieni, których represjonowano, inwigilowano, wyrzucono z pracy, zmuszono do emigracji, wręczając „wilczy bilet".

Dziękujemy!

Zdjęcie

Miniaturka

Strona 1 z 53

Bajki samograjki

English for kids

Muzyka

Wieczór odkrywców

Historia