Szkoła Nr 1 w Szczyrku

szkola_bez_przemocySzkoła to wspólnota nas wszystkich, oparta o jasny i przejrzysty system norm.

sieciakiEdukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

http://static.wolnelektury.pl/img/logo-bez.pngSzkolna Biblioteka Internetowa z lekturami to projekt realizowany przez fundację Nowoczesna Polska.

oxford-english-online-2

oxford-english-online-3

Szkoła Nr 1 w Szczyrku

Plan Rekolekcji Wielkopostnych

Drukuj

Niedziela Palmowa 13/04

 • 11.45 - Msza św. z poświęceniem palm - nauka dla dzieci szkolnych.
 • 20.00 - Msza Św. z nauką stanową dla młodzieży gimnazjalnej (kościół parafialny).
Wielki Poniedziałek 14/04
 • 8.30 - nauka dla dzieci z klas 4-6 SP (kościół parafialny)
 • 10.00 - nauka dla mlodziezy gimnazjum (kościół parafialny)
 • 11.00 - nauka dla dzieci 0-3 SP - (kościół parafialny)
 • 11.30 - film dla młodziezy gimnazjalnej
 • 18.00 - Droga Krzyzowa ulicami Miasta (Sanktuarium Św. Jakuba)

Wielki Wtorek 15/04 - Spowiedź

 • w Sanktuarium Św. Jakuba 8.30-10.00; 11.00-12.00
 • w kościele parafialnym 14.30-15.30;16.30-18.00
 • w Górnym Szczyrku - 15.00-17.00
 • 11.00  - Spowiedź dla dziedi Szkoly Podstawowej (Sanktuarium)
 • 11.00 - Droga Krzyzowa dla dzieci z klas 0-3 SP (kościół parafialny)
 • 12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci z kl.3-6 SP (Sanktuarium)
 • 15.30 - Msza Św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej (kościół parafialny)
 • 19.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studiującej, pracującej

Wielka Środa 16/04

 • 8.30 - Nauka dla dzieci z kl 4-6 SP (kościół parafialny)
 • 9.00 - Msza Święta (kościół parafialny)
 • 9.30 - Nauka dla dzieci z kl 0-3 SP (kościół parafialny)
 • 10.00 - film dla uczniów ze Szkoły Podstawowej (kino)
 • 11.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum (kosciół parafialny)

 

 

III Powiatowa Pływacka Liga Szkolna - wyniki łączne

Drukuj

Powiatowa Pływacka Liga Szkolna - wyniki łączne III edycji:

TABELE WYNIKÓW

Egzamin gimnazjalny wkrótce

Drukuj

KOMUNIKAT CKE

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie. Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Dziś sprawdzian szóstoklasisty

Drukuj

Uczniowie klasy szóstej przystępują do sprawdzianu. 

Dziś rozwiązują zadania sprawdzające umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Powodzenia! 

2/04/2014 - Konsultacje dla Rodziców

Drukuj

Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje 2 kwietnia (środa) w godz. 17.00-18.00.

Przydział sal poszczególnych wychowawców klas bez mian.

Strona 1 z 39

Bajki samograjki

English for kids

Muzyka

Wieczór odkrywców

Historia

stopka