Szkoła Nr 1 w Szczyrku

szkola_bez_przemocySzkoła to wspólnota nas wszystkich, oparta o jasny i przejrzysty system norm.

sieciakiEdukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

http://static.wolnelektury.pl/img/logo-bez.pngSzkolna Biblioteka Internetowa z lekturami to projekt realizowany przez fundację Nowoczesna Polska.

oxford-english-online-2

oxford-english-online-3

Szkoła Nr 1 w Szczyrku

I Międzynarodowy Turniej BRD

Drukuj

18 czerwca 2014 roku odbędzie się w naszej szkole I Międzynarodowy Turniej BRD.

Młodzież ze Szczyrku i zaprzyjaźnionego miasta Pisek z Republiki Czeskiej będą rywalizować w turnieju wiedzy o ruchu drogowym i teście sprawnościowym na torze przeszkód. Najmłodsi uczniowie wezmą udział w konkursie plastycznym.

Organizatorem Turnieju jest ZSPiG NR 1 przy współprcy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Komisariatem Policji w Szczyrku. Akcję wspiera Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczyrku, a honorowym patronatem objął to wydarzenie Burmistrz Miasta Wojciech Bydliński.

Konkurs plastyczny

Drukuj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Szczyrk w legendzie i podaniach ludowych"

 

 

1. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Szczyrk ul .Beskidzka 4

 

2. CELE KONKURSU:

• Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów poprzez prace plastyczne.

• Rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie dzieciom legend i podań ludowych regionu.

• Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich.

• Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac na terenie miasta, w Internecie, prasie lokalnej.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematem konkursu są legendy i podania ludowe Szczyrku.

• Każdy uczestnik dostarcza tylko jedna pracę.

• Format pracy A4 lub A3 na papierze typu brystol.

• Technika wykonania prac- rysunek (kredki ołówkowe, świecowe, pastele, ołówek), farby (plakatowe, akwarele), wyklejanka, wydzieranka, collage.

• Praca ma być wykonana samodzielnie.

• W konkursie nie będą oceniane prace: grupowe, trójwymiarowe, prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach, wykonane przez rodziców albo starsze rodzeństwo.

• Każda praca musi zawierać na odwrocie czytelny opis: (nazwisko i imię, wiek, klasa, tytuł pracy, adres szkoły, miejscowość).

• Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

 

4.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

• Liczba prac nadesłanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie jest ograniczona.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

• Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

5. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Prace plastyczne należy składać do 15.10.2013r.w przedszkolu, szkołach, w Urzędzie Miejskim w Biurze Oświaty nr 28, w Bibliotece Miejskiej.

 

6. PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ JURY POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK.

 

7. KRYTERIA OCENY PRAC:

• Zgodność z tematem.

• Interpretacja własna tematu.

• Walory artystyczne.

• Kompozycja.

• Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

 

8. WYNIKI KONKURSU:

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Konkurs wiedzy o Szczyrku

Drukuj

„Czy znasz swoje miasto?” - konkurs wiedzy o Szczyrku

Regulamin

 1. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Szczyrku
Realizatorzy konkursu:
* ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny
* ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wiedzy o historii Szczyrku
 • wzmacnianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi międzyludzkich
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej
 • pierwszy etap – szkolny ma formę indywidualnego pisemnego testu i  odbywa się we własnych szkołach wg 50 pytań opracowanych przez Organizatorów konkursu.  Szkoła wyłania 3 drużyny po 3 uczniów, którzy najlepiej napisali test w każdej klasie (I, II, III gimnazjum)

etap I - szkolny rozegrany zostanie w szkołach do 20.09.2013r.
etap II – międzyszkolny odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, Informacji i Promocji w Szczyrku do 25.10.2013r. (Dokładny termin dostanie podany we wrześniu 2013r.).

Rywalizować będzie sześć drużyn (po 3 z każdego gimnazjum) po 3 uczniów w każdej. Łączna liczba uczestników z obu gimnazjów - 18.

Konkurs ma formę walki drużynowej. Uczniowie odpowiadają na pytania wylosowane z puli 100 (50 z etapu szkolnego i 50 nowych), które przygotują Organizatorzy konkursu. Etap ten ma formę ustną i obejmuje wiedzę na temat:
- historii Szczyrku
- zabytków miasta
- znanych ludzi ze Szczyrku
- turystyki, sportu, rekreacji
- ludności, życia społecznego i gospodarczego

 • w konkursie zostaną przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce drużynowo,
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenia etapu drugiego, bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
 1. Pytania do części I konkursu (etap szkolny) podane będą na stronach internetowych szkół od  10.07.2013r.
 1. Bibliografia do części II konkursu (etap międzyszkolny) zostanie podana we wrześniu 2013r.

Konkurs literacki

Drukuj
Otwarty konkurs literacki skierowany do mieszkańców Szczyrku

obejmuje dwa tematy:

• „Szczyrk w pamięci moich dziadków"

• „Rodzinne wspomnienia"

 

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizator konkursu - Urząd Miejski w Szczyrku

 

2. Realizatorzy konkursu:

*ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny

*ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi

 

3. Cele konkursu:

• ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej

• rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

• inspirowanie do intelektualnej pracy twórczej

• ocalenie od zapomnienia wydarzeń z przeszłości

• prezentacja najlepszych prac w „Gazecie Szczyrkowskiej"

 

II. Uczestnictwo w konkursie.

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szczyrku. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi pracami amatorów, wcześniej nigdzie niepublikowanymi i nienagradzanymi.

2. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie ( np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, opis przeżyć), w postaci „Word dokument" czcionką „Times New Roman", 14 pkt. W przypadku braku możliwości napisania pracy komputerowo, prosimy o napisanie ręcznie, czytelnym pismem..

3. Pracę należy opatrzyć nazwą konkursu, własnym godłem (logo, znak) i kategorią wiekową.

4. W zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (logo, znak) należy podać niezbędne informacje: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia i adres,

(w przypadku uczniów adres szkoły oraz klasę).

5. Na egzemplarzu pracy oraz na zaklejonej kopercie należy podać kategorię wiekową, wg kryterium:

- KL/SP (uczniowie szkoły podstawowej)

- KL/G (młodzież gimnazjalna)

- K/D (młodzież ponadgimnazjalna i dorośli)

6. Prace należy składać do 15.10.2013r. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Szczyrku

w Biurze Oświaty nr 28, w Biurze MOKPI, w Bibliotece Miejskiej.

7. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne

z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w celu ich prezentacji i publikacji na stronach internetowych, w mediach i w wydawnictwie książkowym.

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez Burmistrza Miasta.

10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Konkurs fotograficzny

Drukuj

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI MOJEGO MIASTA"

 

ORGANIZATOR

• URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU.

 

CELE KONKURSU

• Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

• Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska.

• Ukazywanie najcenniejszych miejsc przyrody ożywionej i wytworów pracy ludzkiej.

• Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac fotograficznych na terenie szkoły, w Internecie, prasie lokalnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 i uczniów klas I-III gimnazjum ze szkół w Szczyrku.

 

TEMAT KONKURSU

• NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI SZCZYRKU.

 

KATEGORIE KONKURSU:

• Obiekty sakralne, przydrożne kapliczki i krzyże;

• Przyroda i krajobraz;

• Wytwory pracy ludzkiej

 

UWAGA:

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia trzech fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody lub wytworów pracy człowieka. Fotografie powinny być wykonane na terenie Szczyrku. Dla każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i opisowa. Dokumentacja każdego wybranego obiektu powinna stanowić jedną całość.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOŚNIE ZDJĘĆ:

• format - min.15 cm x 21 cm;

• każda fotografia na odwrocie musi zawierać opis: nazwisko i imię, wiek, klasa, adres szkoły, miejscowość datę wykonania fotografii, tytuł.

• fotografie jednego uczestnika powinny być umieszczona w kopercie lub „koszulce" .

• prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli należy przekazać na płycie CD.

• Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

• Fotografie nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU.

• Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do 15 października.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

• Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Uczniowie poszczególnych szkół muszą dostarczyć prace w terminie do 15 października 2013 r. do siedziby swojej szkoły.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

• Zgodność z tematem.

• Interpretacja własna tematu.

• Walory artystyczne.

• Kompozycja.

 

WYNIKI KONKURSU

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11/11/2013 r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 

NAGRODY

Zdobywcy miejsc I, II, III zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

 

PATRONAT NAD KONKURSEM

Burmistrz Miasta Szczyrk - Wojciech Bydliński

Strona 1 z 45

Bajki samograjki

English for kids

Muzyka

Wieczór odkrywców

Historia

stopka